Skip to main content

2024. évi Közgyűlés

MEGHÍVÓ
AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Tisztelt Tagszervezetünk!

Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontja alapján a MESZ éves rendes közgyűlését

2024. május 29-én (szerda) 15:00 órára hívja össze.
Helyszín: Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, „C” épület (Bp. 1135, Szabolcs u. 33-35)

A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi: 

               Napirend előtti köszöntések és díjak átadása

  1. a Közgyűlés munkabizottságainak megválasztása, illetve tevékenysége jóváhagyása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  2. a Szövetség Elnökségének 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása
  3. a 2023. évi szakmai beszámolók elfogadása
  4. a 2024. évi szakmai terv elfogadása
  5. a 2023. évi mérleg és közhasznúsági melléklet elfogadása
  6. a Szövetség Felügyelő bizottságának 2023. évi beszámolója jóváhagyása
  7. a Szövetség Bizottságainak 2023. évi tevékenységéről a beszámoló jóváhagyása
  8. a 2024. évi tagdíj mértékének megállapítása
  9. a 2024. évi költségvetés elfogadása

Felhívom a Tagszervezetek és a Szövetség szerveinek szíves figyelmét, hogy amennyiben napirendi javaslatuk van, annak napirendre vételét, az indoklással együtt legkésőbb 2024. május 14. napjáig tudják kezdeményezni írásban, a pignitzky.borbala@hunrowing.hu címre történő beterjesztéssel, az elnökségnek címezve.

A közgyűlésen a tagokat az alapszabály 13.§ pontja alapján jogosult és igazolt személyek tudják képviselni.

Az Önök klubja által képviselhető mandátumok számáról a mellékletben értesítjük.

Tisztelettel kérjük, hogy a képviselő személyét írásban jelentsék be az info@hunrowing.hu címre. A képviseleti jogot a közgyűlés megkezdéséig igazolni kell. Amennyiben a bejegyzett képviselő gyakorolja személyesen képviseleti jogát, úgy ennek igazolása 90 napnál nem régebbi kivonattal, vagy cégkivonattal, avagy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésével történik, utóbbi esetben a bejegyzett képviselő az adatok megküldésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok a valóságnak megfelelnek: Nyilatkozat online törvényszékihez
Amennyiben nem a képviselő jár el személyesen, úgy a kivonaton, cégkivonaton, civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésén és nyilatkozatán felül a bejegyzett képviselőtől kapott szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is mellékelni kell: Meghatalmazás

Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.

Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.

Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (3)).

A megismételt közgyűlés időpontja: 2024. május 29. (szerda), 16:00 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az az eredeti közgyűlés napirendjével kerül megtartásra.

A közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján.

Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy az megváltozott, azt haladéktalanul jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856; info@hunrowing.hu).

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Budapest, 2024. március 13.

Sportbaráti üdvözlettel:

Pignitzky Borbála
főtitkár
Magyar Evezős Szövetség

Meghívó
Meghatalmazás
Nyilatkozat online törvényszékihez
Mandátumok száma

Egyesületi pontverseny_2023. évi végeredmények
Túraversenyek pontverseny 2023. évi végeredmények

Napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok
2. A MESZ Elnökségének beszámolója 2023
3. Felnőtt szakmai beszámoló 2023
Utánpótlás szakmai beszámoló 2023
Para-evezős szakág szakmai beszámoló 2023
4. Felnőtt szakmai terv 2024
Utánpótlás szakmai terv 2024
Para-evezős szakág szakmai terv 2024
5. Mérleg beszámoló 2023
>>Közhasznú mellékletek 2023
6. Felügyelő Bizottság beszámolója 2023
7. Edzőbizottság beszámolója 2023
Etikai és Fegyelmi Bizottság beszámolója 2023
Hagyományőrző Bizottság beszámolója 2023
Masters Bizottság beszámolója 2023
Orvosi és doppingellenes Bizottság beszámolója 2023
Versenybíró Bizottság beszámolója 2023
Versenyzői Bizottság beszámolója 2023
8. 2024. évi Tagdíj mértéke
9. 2024. évi költségvetés – bevételek
2024. évi költségvetés – kiadások