Skip to main content

  
 
 
PÁLYÁZAT
 
 
A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet Héraklész sportági koordinátori és utánpótlás szövetségi kapitányi pozíció együttes betöltésére:
 
Pályázati feltételek és elvárások:
 
Pályázatot nyújthat be minden magyarországi állandó lakcímmel rendelkező büntetlen előéletű EU polgár, aki az egyes témáknál részletesen megjelölt kritériumoknak eleget tesz, és a feladatok ellátását vállalja.
 
Minimum elvárás:
·         felsőfokú szakirányú – edzői – végzettség
·         sportági eredményesség
·         gyakorlati edzői tapasztalat
·         számítógép felhasználó szintű ismerete (World, Excel, e-mail levelezés)
·         idegen nyelvtudás, ismeret (német vagy angol)
·         a törvényi előírások és szabályzatok szerinti, edzésvezetéshez szükséges motorcsónak vezetői engedély
·         „B” kategóriás gépjárművezetői engedély („E” kategória előny)

 • motivált legyen az edzői munkában
 • csapatmunkára való alkalmasság, kezdeményezőkészség

 
 
A kiválasztott jelentkező feladata lesz, többek között:

 • Ellátja a Héraklész sportági koordinátori feladatokat a Héraklész sportági programban meghatározott követelmények és elvárások alapján, kapcsolatot tart és rendszeresen beszámol a MOB felé a Héraklész programmal és a Sport XXI programmal kapcsolatban, segíti a Héraklész és a Sport XXI program költéstervének és elszámolásának elkészítését, közreműködik az éves programok tervezésében és előkészítésében.
 • Ellátja a Magyar Evezős Szövetség utánpótlás (18 év alatti korosztályok) szakmai irányítását, amely az alábbi feladatokat öleli fel, a Magyar Evezős Szövetség elnöksége felé tartozó beszámolási kötelezettséggel:
 • Elkészíti a hatáskörébe tartozó válogatott keretek programját (ifjúsági és serdülő), az edző bizottsággal és a szakág vezetőkkel való egyeztetést követően az elnökség elé terjeszti azokat.
 • Elkészíti a hatáskörébe tartozó válogatott keretek programjának éves szakmai költségvetését.
 • Elkészíti a hatáskörébe tartozó válogatott keretek teljesítményéről és az általa felügyelt programokról az éves szakmai beszámolót.
 • Saját hatáskörben kijelöli a hatáskörébe tartozó válogatott kereteket, majd csapatokat, és a felkészülésben közreműködő szakembereket, szakág vezetőket.
 • A MESZ lehetőségeihez képest, gondoskodik a hatáskörébe tartozó válogatottak működéséhez szükséges eszközök (hajók, lapátok, motorcsónakok,és egyéb eszközök és felszerelések) kezeléséről és elosztásáról, közreműködik a leltározások alkalmával.
 • Együttműködik a felkészítésben résztvevő edzőkkel és szakmai bizottságokkal.
 • Szakmai iránymutatást ad, segítséget nyújt az operatív edzéstervek elkészítésében, részt vesz végrehajtásuk (edzésnapolók) ellenőrzésében. A hatáskörébe tartozó válogatott keret tagjainak edzésmunkáját és teljesítményét folyamatosan figyelemmel kíséri.
 • A hatáskörébe tartozó válogatott keret számára megszervezi a felméréseket, közös edzéseket, a felmérésekről nyilvántartást vezet, és az eredmények tükrében az edzéstervek módosítására javaslatot tesz. Összehangolja a felkészítésben közreműködő szakemberek (szakág vezető, edző, orvos, pszichológus, gyúró, és más szakemberek) munkáját.
 • Felelős kapcsolattartó személy a szövetség részéről, aki hatáskörébe tartozó válogatott keret tekintetében felelős a doppingszabályok és kapcsolatos kötelezettségek betartásáért és aki ellátja a Szövetségre háruló doppingvizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a dopping megelőzés folyamatában, gondoskodik az erről szóló tájékoztatók sportolókhoz történő eljuttatásáról, szükség és igény szerint tájékoztatók szervezéséről.
 • Az éves szakmai program alapján és az előirt jóváhagyásokat követően a hatáskörébe tartozó válogatott keret számára megrendeli az edzőtábori szolgáltatásokat, gondoskodik a szükséges technikai-sport eszközök helyszínre viteléről.
 • Az Elnökséget, Főtitkárt, és az Edző Bizottságot folyamatosan tájékoztatja a szakmai munkáról.
 • Nemzetközi versenyekre önállóan és megfelelő időben előre előkészíti a kiutazást a főtitkárral történő egyeztetés mellett, saját hatáskörben kijelöli az utazó csapatokat.
 • A versenyeredményekről, nemzetközi tapasztalatokról értékelést és beszámolót készít. A szakma nemzetközi újításait, edzésmódszereit követi (szakirodalom, konferenciák, versenyeken szerzett tapasztalatok), a hazai szakembereket ezekről tájékoztatja.
 • Rendszeresen a helyszínen tájékozódik a sportegyesületekben folyó szakmai munkáról.
 • Igényeknek megfelelően tudományos szakirodalmi anyagokat juttat el az érdekeltekhez.
 • Irányítja, felügyeli és értékeli (közvetlen munkavégzésre vonatkozó utasítási joga van a válogatottakat felkészítő edzők és a szakág-vezetők felé) a hatáskörébe tartozó válogatott keret éves szakmai felkészítését és a közreműködő szakemberek munkáját. Havi rendszerességgel igazolja munkavégzésüket.
 • Részt vesz a sportág-fejlesztéssel, válogatott keretek finanszírozásával kapcsolatos programok és stratégiai tervek kialakításában, lebonyolításában, javaslatot tesz a sportág szakmai fejlesztésére és stratégiájára.
 • Közreműködik az edzői fórum megszervezésében, a fórum az utánpótlás korosztályra vonatkozó szakmai programjának összeállításában (az edzőbizottsággal együtt).

 
 
Hazai versenyrendszer működtetésében való közreműködés:

 • Közreműködik az utánpótlás versenynaptár, valamint a részletes utánpótlás versenykiírások elkészítésében.
 • Kiemeléses versenyeknél elkészíti a kiemelést.
 • Segíti a MESZ iroda munkatársait a MESZ által rendezett utánpótlás versenyek előkészítésében és lebonyolításában.

 
 
Technikai feltételek területén:

 • Figyelemmel kíséri a MESZ tulajdonában lévő, az utánpótlás szakág rendelkezésére álló sporteszközök és sportfelszerelések (versenyhajók, lapátok, ergométerek, motorcsónakok,egyéb) állapotát, és javaslatot tesz javításukra, esetleges pótlásukra.
 • Javaslatot tesz új eszközök beszerzésére (előzetes árajánlatok alapján).

 
Munkakörébe tartozhat ezentúl minden szakmai jellegű feladat, amivel a Főtitkár, az Elnök vagy az Elnökség megbízza.
 
 
Munkakapcsolat:

 • Magyar Olimpiai Bizottság – kifejezetten kapcsolatot tart: sportigazgató, Héraklész programigazgató, SportXXI programigazgató,
 • Magyar Edzők Társasága
 • Utánpótlás szakágvezetők, Evezős klubok, egyesületek utánpótlás edzői kar
 • Sporttudományi Felsőoktatási Intézmények, elsősorban Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar
 • Nemzeti Sportközpontok

 
 
Hatáskör:

 • A közvetlen munkavégzésre vonatkozó utasítási jog az ifjúsági és serdülő válogatottakat felkészítő edzők és szakág-vezetők felé.
 • A 18 éves és fiatalabb (ifjúsági és serdülő korú) válogatott sportolók szakmai munkájának irányítása.

 
 
A jelentkezés az alábbiak benyújtásával történik:

 • szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • részletes szakmai terv
 • képzettséget igazoló bizonyítványok másolata, nyelvtudást igazoló okirat vagy személyes meghallgatás
 • erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, hogy főállású munkakör betöltését vállalja, egyéb mellékfoglalkozást az evezős szövetség jóváhagyása nélkül nem végez

 
A kiválasztott jelentkezővel az utánpótlás szövetségi kapitányi poszt betöltésére a MESZ megállapodást, a Heraklész koordinátori poszt betöltésére a MOB határozatlan idejű munkaszerződést köt.
A foglalkoztatás egyéb formájával, pontos idejével, a bérezéssel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos kérdések a jelentkezőkkel egyedileg, megállapodás alapján kerülnek egyeztetésre.
 
Munkavégzés helye döntő mértékben a MESZ székhelye. A munkavégzés kötetlen idejű, hétköznapi és hétvégenkénti közreműködés mellett. A munkavégzés rendszeres külföldi és belföldi utazással jár együtt.
 
A pályázatokat a Magyar Evezős Szövetség irodájába kérjük eljuttatni: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
A pályázatok beadási határideje: 2013. október 15. 18:00 (a pályázatok beérkezési határideje, nem a postára adás ideje!)
További információért keresse a Magyar Evezős Szövetség munkatársait az info@hunrowing.hu e-mail címen vagy a 06 1 460 6856-os telefonszámon.
 
a pályázat letölthető: hunrowing.hu/palyazatok-0
Budapest, 2013. szeptember 16.
 
 
Magyar Evezős Szövetség
elnöksége