Skip to main content

2023. évi Közgyűlés

MEGHÍVÓ
AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSRE

Tisztelt Tagszervezetünk!

Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontja alapján a MESZ éves rendes közgyűlését

2023. május 30-án (kedd) 15:00 órára hívja össze.
Helyszín: Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, „C” épület (Bp. 1135, Szabolcs u. 33-35.)

A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:

Napirend előtti köszöntések és díjak átadása

  1. a Közgyűlés munkabizottságainak megválasztása, illetve tevékenysége jóváhagyása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  2. a Szövetség Elnökségének 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása
  3. a 2022. évi szakmai beszámolók elfogadása
  4. a 2023. évi szakmai terv elfogadása
  5. a 2022. évi mérleg és közhasznúsági melléklet elfogadása
  6. a Szövetség Felügyelő bizottságának 2022.évi beszámolója jóváhagyása
  7. a 2023.évi tagdíj mértékének megállapítása
  8. a 2023. évi költségvetés elfogadása
  9. a Szövetség Bizottságainak 2022. évi tevékenységéről a beszámoló jóváhagyása
  10. a MESZ 2023 – 2032. évi Startégiájának elfogadása

Felhívom a Tagszervezetek és a Szövetség szerveinek szíves figyelmét, hogy amennyiben napirendi javaslatuk van, annak napirendre vételét, az indoklással együtt legkésőbb 2023. május 15. napjáig tudják kezdeményezni írásban, a fotitkar@hunrowing.hu címre történő beterjesztéssel, az elnökségnek címezve.

A közgyűlésen a tagokat az alapszabály 13.§ pontja alapján jogosult és igazolt személyek tudják képviselni.

Az Önök klubja által képviselhető mandátumok számáról a mellékletben értesítjük: Mandátumok száma
Tisztelettel kérjük, hogy a képviselő személyét írásban jelentsék be az info@hunrowing.hu címre. A képviseleti jogot a közgyűlés megkezdéséig igazolni kell. Amennyiben a bejegyzett képviselő gyakorolja személyesen képviseleti jogát, úgy ennek igazolása 90 napnál nem régebbi kivonattal, vagy cégkivonattal, avagy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésével történik, utóbbi esetben a bejegyzett képviselő az adatok megküldésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok a valóságnak megfelelnek: Nyilatkozat
Amennyiben nem a képviselő jár el személyesen, úgy a kivonaton, cégkivonaton, civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésén és nyilatkozatán felül a bejegyzett képviselőtől kapott szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is mellékelni kell: Meghatalmazás

Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.

Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.

Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését
követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (3)).

A megismételt közgyűlés időpontja: 2023. május 30. (kedd), 16:00 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az az eredeti közgyűlés napirendjével kerül megtartásra.

A közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján.

Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy az megváltozott, azt haladéktalanul jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856; info@hunrowing.hu).

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Budapest, 2023. május 16.

Sportbaráti üdvözlettel:

Pignitzky Borbála
főtitkár
Magyar Evezős Szövetség

Meghívó
Meghatalmazás
Mandátumok száma
Nyilatkozat (online törvényszékihez)

Egyesületi Pontverseny 2022. évi végeredmények
Túraversenyek pontverseny 2022. évi végeredmények

Napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok
2. Elnökség beszámolója 2022
3. Felnőtt szakmai beszámoló 2022
Utánpótlás szakmai beszámoló 2022
Para-evezős szakág szakmai beszámoló 2022
4. Felnőtt szakmai program 2023-2024
Utánpótlás szakmai program 2023
Sport XXI program 2023
Para-evezős szakág szakmai program 2023
5. Mérleg beszámoló 2022
Mérleg beszámoló kiegészítő melléklet 2022
Mérleg beszámoló közhasznú mellékletek 2022
6. Felügyelő Bizottság beszámoló 2022
7. 2023. évi tagdíj mértéke
8. 2023. évi költségvetés – bevétel oldal
2023. évi költségvetés – kiadás oldal
9. Edzőbizottság beszámolója 2022
Etikai és Fegyelmi Bizottság beszámolója 2022
Hagyományőrző Bizottság beszámolója 2022
Igazolási és Nyilvántartási Bizottság beszámolója 2022
Kommunikációs és Marketing Bizottság beszámolója 2022
Masters Bizottság beszámolója 2022
Orvosi és Doppingellenes Bizottság beszámolója 2022
Szabadidős és Egyetemi Bizottság beszámolója 2022
Versenybíró Bizottság beszámolója 2022
Versenyzői Bizottság beszámolója 2022
10. 2023-2032. évi Stratégia

Jegyzőkönyv