Skip to main content

2018. évi rendes közgyűlés

Tisztelt Tagszervezetünk!

Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontja alapján a MESZ éves rendes közgyűlését
2018. május 25.-én (pénteken) 17:00 órára hívja össze.

Helyszín: Danubius Hotel Aréna, 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.

A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi:
Napirend előtti köszöntések/megemlékezések
1. a 2017. évi szakmai beszámolók
2. a 2018. évi szakmai terv elfogadása
3. a tagdíj mértékének megállapítása
4. a 2017. évi mérleg és közhasznúsági melléklet elfogadása
5. a 2018. évi költségvetés elfogadása
6. a felügyelőbizottság beszámolója
7. bizottságok beszámolói
8. sportági stratégia elfogadása
9. alapszabály módosítás

Felhívom a Tagszervezetek és a Szövetség szerveinek szíves figyelmét, hogy amennyiben napirendi javaslatuk van, annak napirendre vételét, az indoklással együtt legkésőbb 2018. május 10. napjáig tudják kezdeményezni írásban, a fotitkar@hunrowing.hu címre történő beterjesztéssel, az elnökségnek címezve.

A közgyűlésen a tagokat az alapszabály 13.§ pontja alapján jogosult és igazolt személyek tudják képviselni.

Az Önök klubja által képviselhető mandátumok számáról a napokban értesíteni fogom.
Tisztelettel kérjük, hogy a képviselő személyét írásban jelentsék be az info@hunrowing.hu címre. A képviseleti jogot a közgyűlés megkezdéséig igazolni kell. Amennyiben a bejegyzett képviselő gyakorolja személyesen képviseleti jogát, úgy ennek igazolása 90 napnál nem régebbi kivonattal, vagy cégkivonattal, avagy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésével történik, utóbbi esetben a bejegyzett képviselő az adatok megküldésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben nem a képviselő jár el személyesen, úgy a kivonaton, cégkivonaton, civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésén és nyilatkozatán felül a bejegyzett képviselőtől kapott szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is mellékelni kell.
Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.

Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.

Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (2)).

A megismételt közgyűlés időpontja: 2018. május 28 (hétfő), 17:00 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az az eredeti közgyűlés napirendjével kerül megtartásra.

A közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján.
Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy az megváltozott, azt haladéktalanul jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).

Tájékoztatom továbbá a tagszervezeteket Tisztelt Képviselőit, hogy a Közgyűlésen kerül sor a szokásos megemlékezésekre, köszöntésekre és díjátadásokra.

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Budapest, 2018. április 25

Sportbaráti üdvözlettel:

Pető Tibor
elnök
Magyar Evezős Szövetség

A Magyar Evezős Szövetség stratégiája 2018-2028

Csatolmány
meghívó
Igazolási és nyilvántartási bizottság 2017. évi beszámolója
Edzőbizottság 2017. évi beszámolója
Etikai és fegyelmi bizottság 2017. évi beszámolója
Hagyományörző bizottság 2017. évi beszámolója
Marketing és kommunikációs bizottság 2017. évi beszámolója
Para bizottság 2017. évi beszámolója
Rekreációs és szabadidősport 2017. évi beszámolója
Utánpótlás bizottság 2017. évi beszámolója
Orvosi és doppinellenes bizottság 2017. évi beszámolója
Felnőtt felkészülési terv 2018
Felnőtt szakmai beszámoló 2017
UP felkészülési terv 2018
Héraklész Program beszámoló 2017
Sport XXI program 2018
előterjesztés tagdíj mértéke
felügyelő bizottság 2017. évi pénzügyi beszámolója
új szövetségi logo
Versenybíró bizottság 2017. évi beszámolója
Alapszabály módosítási javaslat
költségvetés 2018