Skip to main content

2016. évi rendes közgyűlés

Tisztelt Tagszervezetünk!
 
Értesítjük, hogy a Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontja alapján a MESZ éves rendes közgyűlését
2016. május 6.-án (pénteken) 15:00 órára hívja össze.
 
Helyszín: Magyar Sport Háza, 1146 Budapest, Istvánmezei u 1-3. I. emeleti konferenciaterem
 
A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi: 
            Napirend előtti köszöntések/megemlékezések

  1. 2015. évi szakmai beszámolók
  2. a 2016.évi szakmai terv elfogadása
  3. a tagdíj mértékének megállapítása
  4. a 2015. évi mérleg és közhasznúsági melléklet elfogadása
  5. a 2016. évi költségvetés elfogadása
  6. a felügyelőbizottság beszámolója
  7. döntés pályázat benyújtásáról a 2019. évi masters világbajnokság megrendezésére
  8. gazdasági társaság alapításáról szóló döntés
  9. alapszabály módosítása
  10. bizottságok beszámolói

 
Felhívom a Tagszervezetek és a Szövetség szerveinek szíves figyelmét, hogy amennyiben napirendi javaslatuk van, annak napirendre vételét, az indoklással együtt legkésőbb 2016. április 20. napjáig tudják kezdeményezni írásban, a fotitkar@hunrowing.hu címre történő beterjesztéssel, az elnökségnek címezve.
 
A közgyűlésen a tagokat az alapszabály 13.§ pontja alapján jogosult és igazolt személyek tudják képviselni.
 
Az  Önök klubja által képviselhető mandátumok számáról a napokban értesíteni fogom. 
Tisztelettel kérjük, hogy a képviselő személyét írásban jelentsék be az info@hunrowing.hu címre. A képviseleti jogot a közgyűlés megkezdéséig igazolni kell. Amennyiben a bejegyzett képviselő gyakorolja személyesen képviseleti jogát, úgy ennek igazolása 90 napnál nem régebbi kivonattal, vagy cégkivonattal, avagy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésével történik, utóbbi esetben a bejegyzett képviselő az adatok megküldésével egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok a valóságnak megfelelnek. Amennyiben nem a képviselő jár el személyesen, úgy a kivonaton, cégkivonaton, civil szervezetek közhiteles névjegyzékéből nyert adatok bejegyzett képviselő általi megküldésén és nyilatkozatán felül a bejegyzett képviselőtől kapott szabályszerű, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is mellékelni kell.
Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.
 
Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.
 
Felhívom a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (2)).
 
A megismételt közgyűlés időpontja: 2016. május 6. 16:00 óra
A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az az eredeti közgyűlés napirendjével kerül megtartásra.
 
A közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján.
Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy az megváltozott, azt haladéktalanul jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).
 
Tájékoztatom továbbá a tagszervezeteket Tisztelt Képviselőit, hogy a Közgyűlésen kerül sor a szokásos megemlékezésekre, köszöntésekre és díjátadásokra.
 
Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk.
 
Sportbaráti üdvözlettel:
 
 
dr. Bényi Szabolcs
elnök
Magyar Evezős Szövetség 

Csatolmány
jegyzőkönyv
Meghívó
Előterjesztések a Magyar Evezős Szövetség Közgyűlése részére
Felügyelő bizottság jelentése a Magyar Evezős Szövetség 2015. év zárásának ellenőrzéséről
Felügyelő bizottság éves jelentése
Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet
Főkönyv_2015
Beszámoló analitika_2015
Költségvetés_2016
Szöveges költségvetési terv_2016
Felnőtt és U23-as beszámoló_2015
Felnőtt és U23-as éves felkészülési terv_2016
Utánpótlás szakmai terv_2016
Alapszabály mód_9 fős
Utánpótlás Bizottság 2015. évi beszámolója
Orvos Bizottság 2015. évi beszámlója
Igazolási és nyilvántartási bizottság 2015. évi beszámolója
Rekreációs és szabadidősport bizottság 2015. évi beszámolója
Versenybíró bizottság 2015. évi beszámolója
Etikai és fegyelmi bizottság 2015. évi beszámolója
Versenytechnikai Bizottság 2015. évi beszámolója
Masters VB pályázat