Skip to main content

2014. évi rendes közgyűlés

A MESZ 2014. évi rendes közgyűlése

2014. május 20.

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alapszabály 12§ (2) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a MESZ közgyűlését 2014. május 20 -án (kedd) 15:00 órára hívja össze.

Helyszín: Magyar Sport Háza I. emeleti konferencia terem

(1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.)

A MESZ elnöksége az alapszabály 15§ (1) pontja alapján a Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot teszi: 

                napirend előtti köszöntések/megemlékezések/díjátadások

  1. az elnökség 2013. évi szakmai és a Számviteli Törvény szerinti pénzügyi beszámolója,a mérleg és a 2013. évi közhasznúsági melléklet elfogadása
  1. a felügyelő bizottság írásbeli beszámolójának elfogadása
  2. a MESZ szakbizottságainak írásbeli beszámolói
  3. felügyelő bizottsági tag megválasztása
  4. a sportág stratégiai fejlesztési koncepció módosítása, megújítása
  5. az alapszabály módosítása
  6. az éves tagdíj mértékének megállapítása
  7. hitelfelvétel megerősítése
  8. a 2014.évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása

Felhívjuk a Tagszervezetek szíves figyelmét a közgyűlésen való részvételt az alapszabály vonatkozó részleteire. (Magyar Evezős Szövetség Alapszabálya VII. 12.§-19.§).

Emlékeztetjük a Tisztelt Tagszervezeteinket, hogy legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig minden Tagszervezetnek be kell jelenteni azt a személyt (azokat a személyeket), aki (akik) a  Tagszervezet nevében a képviseleti jogot gyakorolják. A képviseletre vonatkozó jogosultságot a nyilvántartó bíróság által kiadott eredeti kivonatottal kell igazolni. A bírósági kivonat a közgyűlés napjától számítva nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű. Amennyiben nem a bírósági kivonaton képviseletre jogosult személy kívánja személyesen gyakorolni a közgyűlésen a Tagszervezet képviseleti jogát, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással kell a közgyűlésre vonatkozó képviseleti jogosultságot igazolni.A meghatalmazást, amely nem lehet 90 napnál régebbi keltezésű, a mandátumvizsgáló bizottságnak a közgyűlés megkezdése előtt szíveskedjenek leadni. A meghatalmazást a bírósági kivonat szerinti képviseletre jogosult személy (személyek) aláírásával fogadja el a bizottság.

Minden képviseleti joggal rendelkező személy egy, nem átruházható szavazati joggal rendelkezik.

Több képviseleti jogosultságra kiállított meghatalmazás esetén, mint amennyi képviselő állítási joga a sportszervezetnek van, az alapszabály 13§ (4) pontját kell alkalmazni.A MESZ elnöksége az alapszabály 18§ (4) pontja alapján eljárva a felügyelő bizottsági tag választásához jelölő bizottságot választott. A jelölő bizottság tagjaival és a jelölésre vonatokozó eljárásról a MESZ minden tagszervezete számára tájékoztatás küldött 2014. 04. hó 03. napján. Kérjük, aki nem kapott tájékoztatást, jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).

Felhívjuk a Tagszervezetek szíves figyelmét, hogy az alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van (Alapszabály 14§ (1)). Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes (Alapszabály 14.§ (2)).

A megismételt közgyűlés időpontja: 2014. május 20. 16:00 óra

A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével és az eredeti közgyűlés napirendjével.

A költségtakarékosság és a környezetvédelem jegyében a közgyűlési anyagok kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre, illetőleg elhelyezésre kerülnek a MESZ hivatalos honlapján: https://www.hunrowing.hu/2014evi-rendes-kozgyules

Kérjük, aki nem adta le email címét, vagy megváltozott, jelezze a MESZ iroda titkárságán (tel: 1/460 6856).

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Budapest, 2014. április 17.

dr. Regényi Tamás elnök
A Magyar Evezős Szövetség
elnöksége képviseletében

Csatolmány
Egyszerűsített éves beszámoló 2013
Beszámoló 2013
Elnökségi határozatok tára 2013
MESZ kiegészítő melléklet 2013
MESZ Közhasznúsági jelentés 2013. év
Felügyelő Bizottság éves jelentése 2013
MESZ Költségvetés 2013 terv-tény
Éves szakmai beszámoló 2013 – felnőtt
Éves szakmai beszámoló 2013 – UP
Szakbizottságok beszámolói.pdf
Versenybíró bizottság beszámolója 2013
Tájékoztatás – MESZ Tagszervezetek 2013-09-18
MESZ költségvetés módosítás 2013 szept 27
Előterjesztés – Sportági stratégiai koncepció 2014
Előterjesztés -2014. évi tagdíj mértékének megállapítására
Előterjesztés – Pénzügyi terv 2014. év
Előterjesztés – Költségvetés tervezet 2014. év szöveges
Éves szakmai program 2014.év – felnőtt
Éves szakmai program 2014.év – UP
Éves szakmai program 2014. év – para-evezés
VB beszámoló 2013
U23VB beszámoló 2013
EB beszámoló 2013
Universiade beszámoló 2013
Szakági beszámoló – ks váltott evezős szakág 2013
Szakági beszámoló – paraevezős szakág 2013
Szakági beszámoló – ks párevezős szakág 2013
Szakbizottságok 2013. évi határozatai
Versenybíró bizottság 2013. évi határozatai